+420 222 245 375
Kontakt

Podmínky používání

Informace, dokumenty a obrázky (obsah“) zveřejněné společností DESITIN PHARMA, spol. s r.o., IČO: 45807191, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 („Desitin“) na adrese www.desitin.cz („webové stránky“) slouží ryze informačním účelům a nemohou a nemají nahrazovat odbornou lékařskou pomoc. Neslouží pro vlastní diagnostiku a nemají být přípravou pro léčbu bez odborného lékařského dohledu. Lékařské ani jiné rady a doporučení se na webových stránkách neudělují. Vlastní obsah odpovídá platné právní úpravě a je určen výhradně k nahlížení uživatelů, kteří k němu přistupují z České republiky.

Užíváním webových stránek souhlasíte s obsahem těchto Podmínek používání společnosti Desitin. Práva a povinnosti společnosti Desitin a všech uživatelů, kteří navštíví webové stránky, se řídí těmito Podmínkami používání. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami používání tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na webových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na webových stránkách, s výjimkou těchto Podmínek používání, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností Desitin a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Společnost Desitin si vyhrazuje právo čas od času změnit obsah těchto Podmínek používání a přizpůsobit je technickému a právnímu vývoji. Udržujte si prosím pravidelně přehled o obsahu, a tak i případné aktualizaci těchto Podmínek používání.

1. Autorská práva 

Webové stránky společnosti Desitin zaručují uživatelům mimo jiné i přístup k autorsky chráněnému materiálu, jako např. k redakčním příspěvkům, informačním materiálům nebo prezentaci webových stránek a jiným jazykovým nebo obrazovým dílům. Společnost Desitin umožňuje v rozsahu svého vlastního oprávnění určitým dalším uživatelům využít tento obsah, a to pouze pro osobní a nekomerční účely (např. lékařům, lékárníkům a rovněž dalším institucím jako např. zdravotním pojišťovnám, charitním spolkům, svépomocným skupinám). Uživatel si může takový obsah stáhnout do počítače a vytisknout. Odkaz na autorské právo společnosti Desitin však musí být obsažen na každé soukromé kopii publikace nebo její části formou doložky o autorském právu (viz též bod 10). Uživatel není oprávněn k rozsáhlejšímu používání, jakým je měnění, rozmnožování, prodej nebo veřejná reprodukce webových stránek a jejich obsahu (ať jako celku nebo po částech).

2. Práva k ochranným známkám a další práva duševního vlastnictví

Názvy produktů uvedené na webových stránkách, bez ohledu na velikost písma nebo přítomnost symbolu ochranné známky, jsou ochrannými známkami společnosti Desitin, společností ze skupiny Desitin nebo smluvních partnerů/poskytovatelů licence. Neoprávněné použití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a bude postihováno podle platných právních předpisů. Totéž platí i pro všechny ostatní identifikátory, které nejsou názvy produktů, ale jsou také chráněny, například obchodní známka a obchodní název „Desitin“. Některé stránky těchto webových stránek mohou navíc obsahovat obrázky nebo popisy produktů, které jsou chráněny ve Spolkové republice Německo a dalších zemích a jsou ve vlastnictví společnosti Desitin Arzneimittel GmbH nebo které lze použít pouze se souhlasem třetích stran a výhradně na webových stránkách. Tyto nelze používat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Desitin.

3. Dostupnost webových stránek

Společnost Desitin se snaží zajistit nepřetržitou dostupnost svých webových stránek. Není však vyloučeno, že z technických důvodů nebo za účelem údržby budou webové stránky na adrese www.desitin.cz čas od času a bez předchozího upozornění dočasně nedostupné. Nárok uživatele na nepřetržitou dosažitelnost obsahu webových stránek neexistuje. Uživatel nemá právo vznášet nároky na nepřetržitou přístupnost obsahu webových stránek. Používání internetu je navíc na vlastní riziko uživatele. Společnost Desitin nenese odpovědnost za poruchu nebo přístup k internetu z technických důvodů.

4. Aktuálnost informací na webových stránkách

Informace dostupné na webových stránkách podléhají neustálým změnám a jsou pravidelně aktualizovány. Společnost Desitin si vyhrazuje právo kdykoli provést změny obsahu nebo designu webových stránek.

5. Odpovědnost

Společnost Desitin nepřijímá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu zveřejněného na webových stránkách v době jejich čerpání. Zejména může obsah zveřejněný na webových stránkách obsahovat redakční, technické nebo typografické chyby. Společnost Desitin vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala webové stránky, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb. Užití webových stránek je vždy na vlastní riziko uživatele.

Společnost Desitin nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití webových stránek nebo obsahu a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy. Odpovědnost společnosti Desitin je omezena na případy způsobení škody podle platných a účinných právních předpisů.

Nehledě na výše uvedené zůstává nedotčena odpovědnost za porušení povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy uzavřené společností Desitin a uživatelem a na jejichž dodržování se uživatel může pravidelně spoléhat („podstatné smluvní závazky“). V případě porušení podstatných smluvních závazků se však nároky uživatele na náhradu škody omezují na náhradu předvídatelných škod typických pro takovou smlouvu. Stejná omezení odpovědnosti platí pro porušení povinností ze strany zástupců společnosti Desitin. Společnost Desitin zejména nepřejímá odpovědnost za přístup nepovolaných třetích stran k obsahu webových stránek ani za možný přenos počítačových virů, červů, trojských koní nebo dalších škodlivých programů. Uživatel je povinen činit preventivní opatření k ochraně svého počítače před takovými škodlivými programy, zvláště pak si nainstalovat antivirový program a vždy používat aktuální antivirové databáze.

6. Odpovědnost za obsah a odkazy třetích stran  

Za obsah zveřejněný na webových stránkách uživateli nebo třetími stranami („obsah třetích stran“) odpovídá společnost Desitin pouze v souladu se zásadami stanovenými v bodě 5. Společnost Desitin není povinna sledovat obsah třetích stran s ohledem na jeho úplnost, přesnost, aktuálnost, osvobození od práv třetích stran a s ohledem na jeho soulad se zákonnými ustanoveními, jinými závaznými pravidly nebo s profesní etikou, nebo jej bez důvodu kontrolovat. V souladu s tím společnost Desitin rovněž nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za úplnost, přesnost, aktuálnost nebo zákonnost obsahu třetích stran.

Webové stránky také obsahují elektronické odkazy („odkazy“) na obsah externích internetových stránek. Tyto odkazy slouží výhradně pro informační účely a jako doplňková služba pro uživatele a nejsou míněny jako doporučení nebo schválení propojeného obsahu společností Desitin. V době propojení společností Desitin nebyl na odkazovaných webových stránkách viditelný žádný nezákonný obsah. Společnost Desitin však nemá žádný vliv na design nebo obsah propojených webových stránek. Za design a obsah propojených webových stránek nesou výhradní odpovědnost jejich příslušní provozovatelé. Společnost Desitin proto nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za existenci, přesnost, úplnost, aktuálnost nebo zákonnost designu a obsahu propojených webových stránek. Společnost Desitin proto neodpovídá za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah ani za škody způsobené používáním propojeného obsahu.

7. Celosvětově distribuované výrobky

Webové stránky mohou obsahovat informace o celosvětově distribuovaných výrobcích a nabízených službách, z nichž ne všechny musí být dostupné v České republice. Odkaz na výrobek nebo službu prostřednictvím webové stránky společnosti Desitin neznamená, že tyto výrobky nebo služby jsou k dispozici v místě, kde je uživatel.

Informace zveřejněné na těchto stránkách jsou založeny na podkladové dokumentaci platné pro Českou republiku. Uživatelé webových stránek, kteří nemají bydliště v České republice, musí proto brát v úvahu, že některé z výrobků uváděných na webových stránkách nejsou možná v jejich zemi povoleny, mohou podléhat odchylným zákonným ustanovením a je možné, že se pro ně používají odchylné produktové informace.

8. Odkaz na tuto stránku

Odkazy na webové stránky společnosti Desitin jsou dovoleny jak na úvodní stránku, tak na její podstránky (tzv. vnořené odkazy neboli "deep links"), jestliže:

(a) webová stránka společnosti Desitin, k níž vede vnořený odkaz, obsahuje odkaz na vlastní úvodní stránku; a
(b) internetová adresa webové stránky je z pohledu uživatele zřetelně rozpoznatelná.

Nejsou dovoleny např. odkazy na části webových stránek společnosti Desitin, jakými jsou rámy ("frames"), vložené prvky ("includes"), vyskakující okna ("pop-ups") nebo soubory pdf.

Není dovolena integrace webových stránek společnosti Desitin nebo jejich částí do webových stránek třetích stran prostřednictvím rámů („frames“), vložených prvků („includes“), odkazů inline („inline links“) nebo podobných speciálních technik. Výjimky z těchto pravidel předpokládají udělení předchozího písemného souhlasu společnosti Desitin.

Společnost Desitin neověřila webové stránky třetích stran, které odkazují na tyto webové stránky, a nenese odpovědnost za obsah těchto externích webových stránek (viz bod 6).

9. Adresáti těchto webových stránek

Tyto webové stránky společnosti Desitin a na nich zveřejněný obsah jsou určeny výhradně pro uživatele v České republice.

10. Ochrana osobních a dalších údajů

Ochrana osobních a dalších údajů se řídí relevantními právními předpisy platnými a účinnými v České republice, především pak obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních a dalších údajů při používání webových stránek naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

11. Doložka o autorských právech

Copyright © DESITIN PHARMA spol s r.o. 2021.

Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace: srpen 2021