+420 222 245 375
Kontakt

Epilepsie-Lexikon

Epilepsie od A do Z – jak lépe porozumět lékařským odborným výrazům.

Využijte praktický lexikon ať již pro vaši návštěvu u lékaře, nebo pro lepší pochopení příbalové informace.

Hesla jsou stručně a snadno pochopitelně vysvětlena. Naleznete zde lékařské termíny, s nimiž se v souvislosti s epilepsií můžete setkat.

a - c

Nepřítomnost (z francouzštiny), u epilepsie krátce trvající porucha vědomí, která není provázena pádem.

Pohybový neklid. Často bývá důsledkem silného vzrušení, provází delirium a další psychické poruchy.

Snížený počet bílých krvinek (viz též Leukopenie).

Nepohyblivost. Porucha zahájení pohybů kosterního svalstva nebo některých svalů. Vyskytuje se u některých neurologických onemocnění jako vyšší stupeň snížené hybnosti (viz hypokineze).

Vynechání menstruačního krvácení u ženy v období pohlavní zralosti a plodnosti.

Výpadek paměti

Otok tkání na různých místech organismu.

Lék proti křečím a epileptickým záchvatům.

Lhostejnost

Bolest kloubů

Srdeční zástava, projevuje se bezvědomím, nehmatným pulzem, zástavou dýchání.

Porucha koordinace pohybů

Specifické pocity (smyslové vjemy) nemocného, které znamenají předzvěst záchvatu, jsou již úvodní fází záchvatu. Může jít o vjemy zrakové, sluchové nebo čichové.

Nezhoubný. Užívá se k označení takového onemocnění nebo jeho průběhu, které nevede k těžšímu poškození organismu a které má popřípadě tendenci k vyléčení.

Léky, které tlumí některé funkce sympatického nervového systému, zejména jeho účinek na srdce a krevní oběh.

Zpomalení srdeční činnosti – pomalejší pulz.

Déle trvající zánět dýchacích cest (bronchů) s kašlem a zvýšenou produkcí hlenu.

Centrální nervový systém

Počítačová tomografie, radiologická vyšetřovací metoda využívající rentgenové záření a zobrazující řezy tělem.

Mozkový

d - f

Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností.

Poškození periferních nervů v důsledku cukrovky, nejtypičtější výskyt je na dolních končetinách, často s bolestmi, sníženou citlivostí, mravenčením, brněním nebo pálením.

Průjem

Dvojité vidění

Porucha souhry normálních pohybů, mimovolní pohyby.

Elektroencefalografie - funkční vyšetření elektrické aktivity mozku. Elektroencefalogram je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou.

Otok - zvýšené ukládání vody ve tkáních nebo orgánech.

Všeobecné nespecifické označení pro funkční poruchu nebo onemocnění mozku.

Pomočování

Zmnožení bílých krvinek – eozinofilů (eozinofilních granulocytů).

Neurologické onemocnění  - onemocnění mozku, které se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů.

Akutní puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic. Příčina není známa. Postiženy bývají hlavně děti a dospívající.

Vyrážka

Zánětlivé kožní onemocnění, které je charakterizováno zarudnutím a šupinatěním kůže.

Samovolné záškuby svalových vláken, které nezpůsobují celkový pohyb svalu, mohou být viditelné pod kůží.

Jsou příležitostné, věkově vázané poruchy vědomí nebo křeče vyskytující se obvykle v počáteční fázi infekčního onemocnění při horečce. Febrilní řeč je vyjádřením schopnosti mozku zareagovat v určité vývojové fázi na infekci.

viz Ložiskový záchvat

Enzym – jeho zvýšená hodnota se objevuje v krvi např. při onemocnění jater nebo kostí.

Zvýšená citlivost kůže na světlo (nebezpečí spálení se při opalování). Označení také pro zvýšenou pohotovost ke křečím, vyvolaným provokací světlem.

g - i

Sekrece mléčného sekretu z prsní žlázy u ženy, která není gravidní ani nekojí.

viz Záchvat generalizovaný

Dědičně podmíněný

Záchvatovité silné bolesti, které vycházejí z oblasti jazyka, mandlí a šíří se většinou do oblasti ucha.

Onemocnění oka, při němž je v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku poškozen oční nerv (zelený zákal).

Křeč hlasivek s dušením

viz Záchvat Grand-mal

Zduření prsní žlázy u mužů, může být i jednostranné.

Klamný vjem smyslů bez reálného podnětu v bdělém stavu. Halucinující člověk jej považuje za realitu.

Bariéra, která odděluje krev a mozkovou tkáň a zabraňuje tak prostupu některých látek do CNS.

Přítomnost krve v moči

Zánět jater. Může být infekční nebo neinfekční povahy, akutní či chronický.

Nadměrně silné bezděčné pohyby, zvýšená motorická aktivita.

Zvětšení dásní, způsobené zmnožením buněk.

Porucha dýchání. Přehnaně silné nádechy a výdechy. U určitých forem epilepsie mohou vyvolávat záchvaty a jsou proto někdy používány k diagnostickým účelům.

Nefyziologické zvýšení teploty organizmu, vyvolané poruchami termoregulace.

Opak hyperkinezy, snížená hybnost, organicky podmíněné omezení rozsahu pohybů.

Nedostatek volních i reflexních pohybů.

Snížený obsah sodíku v krvi

Pokles tělesné teploty pod 35°C

Snížené svalové napětí

Bez známé příčiny

Žloutenka – žluté zabarvení tkání, které je způsobeno nahromaděním bilirubinu (metabolit hemoglobinu – červeného krevního barviva).

viz Záchvat, petit-mal

Nespavost

Vzájemné působení mezi léčivy – současné podání ovlivní působení a účinky alespoň jednoho z nich.

j - l

Druh epileptických záchvatů se záškuby, které se z malé části těla postupně po těle šíří.

viz Záchvat jednoduchý ložiskový

Provázený záškuby svalstva. Klonické křeče při epilepsii – prudké záškuby svalstva celého těla.

Poznávací, týkající se vnímání a myšlení.

Myšlení, paměť, orientace, jazykové dovednosti, úsudek, vizuálně-prostorové schopnosti, koncentrace, schopnost plánovat. Tyto funkce jsou trvale postiženy u demence.

viz Záchvaty komplexní ložiskové.

Stav pacienta nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, vyšetření nebo užívání některých léků.

Stav hlubokého bezvědomí.

Určitá změna EEG, která ukazuje na zvýšenou připravenost ke křečím.

Chorobná spavost, netečnost, otupělost, lhostejnost.

Zvýšený počet bílých krvinek.

Snížený počet bílých krvinek.

Onemocnění imunitního systému, při němž tělo napadá své vlastní tkáně a orgány.

Toxická epidermální nekrolýza. Většinou vzniká jako reakce na některé látky, jedná se o život ohrožující polékovou alergickou reakci. Závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše, obvykle s následnou infekcí, vředovatěním a celkovými příznaky.

m - o

Magnetická rezonance (z angl. Magnetic resonance imaging)
Vyšetřovací metoda, která umožňuje velmi detailně obrazit různé orgány v lidském těle včetně mozku.

Chudokrevnost – porucha krvetvorby se sníženým počtem červených krvinek, která vzniká díky nedostatku kyseliny listové.

Bolest svalů – viz též Artralgie

Onemocnění, jehož příčinou je porucha přenosu vzruchu mezi nervem a svalem. Projevuje se svalovou ochablostí a abnormální svalovou únavou

Duševní stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností a zvýšenou aktivitou.

Sodná sůl kyseliny valproové

Nevolnost s nutkáním ke zvracení

Dlouhodobá porucha nervového systému, způsobující náhlé záchvaty bolesti v obličeji.

Obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervů. Projevuje se poruchami jejich funkce – poruchy citlivosti, hybnosti, reflexů.

Oční vada, která způsobuje rychlé a trhavé pohyby očí.

Zácpa, zpožděné vyprazdňování střeva.

Zúžení dýchacích cest.

Snížené vylučování moči.

Onemocnění kostí způsobené nedostatkem vitamínu D.

Řídnutí kostí. Dochází k úbytku kostní tkáně, kost je náchylnější ke zlomeninám.

p - r

viz záchvat ložiskový

Porušená citlivost – projevuje se jako brnění, mravenčení apod.

Částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna

Viz. Záchvat Petit-mal

Zmnožení pojivové tkáně

Nervové onemocnění, často s poruchou citlivosti nebo s bolestí.

Porucha vidění (mlhavé nebo neostré vidění).

Porucha řeči – obtíže při vyslovení slov.

Uklidňující tablety nebo injekce před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem.

Předpověď průběhu a zakončení nemoci.

Zvýšené vylučování bílkovin močí.

Záměrné vyvolání záchvatu, např. blikajícím světlem nebo zesílenými nádechy a výdechy (tzv. hyperventilace).

viz záchvat komplexní ložiskový

Akutní ohraničený otok nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka, vznikající během minut, trvající až několik dní.

Věkově vázaná benigní epilepsie u dětí vyskytující se převážně v noci, je charakterizována fokálními záchvaty.

s - u

Uklidnění, utišení většinou pomocí léků.

Škytavka

Dlouhodobé epileptické křeče trvající déle než 30 min. nebo série záchvatů, mezi nimiž pacient nenabývá vědomí.

Závažné kožní onemocnění s výskytem puchýřů.

Napětí svalu, může být snížené (spánek) nebo zvýšené (křeč).

Příznak, vnější projev, průvodní jev. Slouží např. k rozpoznání určitého onemocnění.

Onemocnění patří mezi poruchy spánku – je charakterizováno poruchou dýchání, projevující se zástavou dechu.

Zrychlené dýchání, zvýšená dechová frekvence.

Nebezpečné infekční onemocnění – projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů.

viz neuralgie trigeminu.

Šelest, hučení v uších.

Snížený počet krevních destiček.

Kopřivka, druh kožního onemocnění.

v - z

Zánětlivé onemocnění cév.

Drobné čočkovité žlutavé skvrny v kůži, nejčastěji v oblasti očních víček.

Blitz-Nick-Salaam záchvaty (dnešní označení Westův syndrom), krátké, bleskové po sobě jdoucí záškuby těla, rychlé kývání hlavy a relativně pomalé pohyby paží vpřed a nahoru, které připomínají orientální pozdrav. Vyskytují se u kojenců.

a) Primárně generalizované: záchvaty jsou výsledkem poškození obou mozkových hemisfér, tzn. nic neukazuje na konkrétní poškozenou oblast části mozku (viz také Grand-mal).

b) Sekundárně generalizované: předchází-li Grand-malu aura nebo fokální záchvat, tak se hovoří o sekundárně generalizovaném záchvatu nebo o fokálním začínajícím velkém záchvatu.

Velká bolest/nemoc (z francouzštiny). Velký epileptický záchvat se ztrátou vědomí, s pádem, s prudkými záškuby končetin.

Záchvat vycházející z konkrétního místa v mozku (=fokus), např. svalové záškuby v oblasti paží, vědomí zůstává zachováno.

Určitá forma petit-malu. Rychlé záškuby horních končetin. V důsledku rozhazování rukou vypadávají předměty z rukou. Často bývá považován za podrážděnost.

Ložiskové záchvaty s omezeným vědomím a určitým specifickým chováním = psychomotorické záchvaty. Jedná se o tzv. automatismy – opakované mlaskání, žvýkání, polykání na prázdno apod.

Záchvat vycházející z konkrétního místa v mozku (=fokus), forma projevu odpovídá funkční oblasti mozku, která je postižena epileptickým výbojem.

Záškuby rukou a v obličeji. Při současném podlomení kolen může dojít ke ztrátě stability a v souvislosti s krátkou ztrátou vědomí k pádu.

Malý epileptický záchvat (z francouzštiny). Vyskytují se různé formy.