+420 222 245 375
Kontakt

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů těchto webových stránek je hlavním zájmem společnosti DESITIN PHARMA, spol. s r.o., IČO: 45807191, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Desitin“). Následující prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány na webových stránkách https://www.desitin.cz a jakým způsobem jsou tyto údaje používány.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s touto online nabídkou je Desitin; případné výjimky jsou objasněny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
Opletalova 1417/25
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 222 245 375
E-mail: desitin@desitin.cz

2. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obecně zpracování Vašich osobních údajů společností Desitin, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů:

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
- Pověřenec pro ochranu osobních údajů -
Opletalova 1417/25
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika
E-mail: desitin@desitin.cz

3.  Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, fotografie nebo online identifikátory. Když zpracováváme tyto osobní údaje, znamená to např. shromažďování, ukládání, používání, předávání nebo výmaz těchto údajů. V následujícím textu budeme nejprve specifikovat účely a právní důvod pro takovéto zpracování; poté se budeme zabývat podrobnostmi jednotlivých kategorií osobních údajů, které shromažďujeme.

3.1.    Účel a právní důvod pro zpracování osobních údajů

My a poskytovatelé služeb, kteří mají s námi uzavřenou smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování uvedené níže. Poukazujeme na to, že máte právo vznést zvláštní námitku proti zpracování, pokud je právním důvodem pro zpracování „oprávněný zájem“ (viz část 9. „Vaše práva jakožto práva subjektu údajů“):

č.Účel zpracováníPrávní důvod pro zpracováníPopis oprávněného zájmu zpracování, pokud je to relevantní
1.Poskytování přístupu k webové stránce pro širokou veřejnost podle našich Podmínek použitínezbytné pro splnění smlouvy (pro registrované uživatele), respektive náš oprávněný zájem (pro neregistrované uživatele)Máme oprávněný zájem poskytovat přístup k internetu také pro neregistrované uživatele, abychom obecně informovali o naší společnosti.
2.Sběr statistických informací o používání webových stránek (tzv. webová analýza)oprávněný zájem Máme oprávněný zájem získat informace o použivání webových stránek, zejména s cílem zlepšit naši nabídku.
3.Webtracking pomocí běžných nástrojů a služeb pro webovou analýzu (Google Analytics)souhlas
4.Sledování chyb a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování neoprávněných přístupů na naše servery a pokusů o ně.nezbytné pro splnění právních povinností v oblasti bezpečnosti údajů a náš oprávněný zájemMáme oprávněn zájem na odstranění chyb, zaručení bezpečnosti systému a detekci a sledování neoprávněných přístupů nebo pokusů o ně.
5.Ochrana a obrana našich právoprávněný zájemMáme oprávněný zájem na uplatňování a obraně našich práv

3.2.     Automaticky shromažďované údaje (logovací soubory serveru)

Během návševy webových stránek společnosti Desitin jsou automaticky shromažďované následující přístupové údaje, které jsou důležité pro zabezpečení systému a dat, v tzv. logovacím souboru webového serveru. Jedná se zejména o následující údaje:

 • Doména a Hostitel, odkud se připojujete k internetu;
 • Internetová adresa webové stránky, odkud jste odkazem prošli na tuto webovou stránku;
 • Datum a čas návštěvy těchto webových stránek;
 • Doba trvání a výběr navštívených stránek na naší webové stránce;
 • Množství přenesených dat;
 • Adresa internetového protokolu (IP) Vašeho počítače nebo koncového zařízení;
 • Operační systém a informace o použitém prohlížeči, včetně instalovaných doplňků, pokud nějaké existují; a
 • kód stavu http (například "Požadavek úspěšný" nebo "Požadovaný soubor nebyl nalezen").

Soubory protokolu jsou uloženy až na sedm dní za účelem sledování poruch a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování neoprávněných přístupů na naše webové stránky a pokusů o ně, a jsou následně smazány, pokud nebude detekován žádný podezřelý případ takovéhoto nezákonného přístupu k našim webovým stránkám. Soubory protokolu jsou analyzovány pouze v takových podezřelých případech, a to pouze oprávněnými osobami. Soubory protokolu pro důkazní účely musí být i nadále uchovány, nesmějí být až do konečného vyvsvětlení konkrétního případu vymazány a mohou být v požadovaném rozsahu předány vyšetřovacím orgánům nebo právním zástupcům.

3.3.      Zpracování ostatních osobních údajů

Osobní nebo obchodní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud jsou Vámi dobrovolně poskytnuty, např. když se zaregistrujete u společnosti Desitin, objednáte brožury nebo zašlete žádost společnosti Desitin prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou v souladu s právními předpisy shromažďovány, zpracovány a používány pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel (např. splnění smlouvy) nebo na základě Vašeho souhlasu (např. pro zpracování objednávky brožur, pro registraci a následné ověřování přístupu k chráněným oblastem na našich webových stránkách nebo pro odpovědi na žádosti). Tyto údaje nejsou propojeny s jinými údaji.

3.4.     Příjemce osobních údajů

3.4.1.  Zpřístupnění údajů jiným správcům osobních údajů (obecně)

Vaše osobní údaje jsou zásadně předávány pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel, a jiným správcům osobních údajů pouze v případech, kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, kde my nebo třetí strana má oprávněný zájem na takovém zpřístupnění nebo kde je dán Váš souhlas k tomuto účelu. Dále mohou být osobní údaje předány jiným správcům osobních údajů, pokud budeme povinni takovéto zpřístupnění provést na základě právních předpisů nebo na základě vykonatelných rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci nebo příslušných soudů.

3.4.2.   Poskytovatelé služeb

Společnost Desitin si vyhrazuje právo zapojit do zpracování osobních údajů externí poskytovatele služeb. V těchto případech bude společnost Desitin v nezbytném rozsahu uzavírat s těmito poskytovateli služeb smlouvy o zpracování údajů.

Konkrétně jde o následující typy poskytovatelů služeb:

 • poskytovatelé IT služeb (technická podpora) v Německu;
 • dodavatelé analytických nástrojů se sídlem v Německu (podrobnosti viz část 5. Webová analýza).

3.4.3. Zveřejnění údajů příjemcům mimo EU nebo EHP

Máme právo předávat osobní údaje také příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, v tzv. třetích zemích (např. poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují jako zpracovatelé). V takovém případě se před zpřístupněním ujistíme o zárukách, že na straně příjemce je zajištěnaodpovídající úroveň ochrany údajů (např. na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně v souladu s čl. 45 GDPR, nebo na základě tzv. standardních smluvních doložek EU schválených Evropskou komisí v souladu s článkem 46 GDPR, uzavřených s příjemcem), nebo se ujistíme, že jste s takovýmto zveřejněním osobních údajů vyjádřil/a svůj výslovný souhlas.

Máte právo od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii předmětných ustanovení, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro získání těchto dokumentů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů v části 1. „Správce osobních údajů“.

3.5.   Doba uložení a uchování osobních údajů

V zásadě uchováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytně nutné pro poskytování těchto webových stránek a souvisejících služeb nebo pokud máme oprávněný zájem na takovém ukládání (např. můžeme mít oprávněný zájem na poštovním marketingu i po splnění smlouvy). Ve všech ostatních případech vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou dat, která musíme dále uchovávat v souladu se zákonnými požadavky (vzhledem k dobám pro uchování osobních údajů stanoveným předpisy daňového či obchodního/občanského práva, např. jsme povinni uchovávat dokumenty, jako jsou smlouvy, po určitou dobu, např. 10 let od jejich splnění).

Pro následující případy platí zvláštní doba uchování osobních údajů:

 • Automaticky shromažďované údaje (z bezpečnostních důvodů): 7 dní;
 • Analytický nástroj Google Analytics (viz část 5.): Údaje jsou trvale uchovávány v anonymizované podobě;

Informace o délce ukládání souborů cookie, které užíváme, najdete v následující části "Cookies".

4.  Cookies

Některé webové stránky společnosti Desitin používají tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele při návštěvě webových stránek. Soubory cookie mohou ukládat různé druhy dat a zajistit další funkce (a tím učinit webovou stránku jako celek uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější).

Používáme tzv. dočasné cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní.

Desitin také používá tzv. analytické cookies ve spojení s webovou analýzou (viz část 5. "Webová analýza").

Níže naleznete shrnutí použitých souborů cookie, které Vás informují o účelu a druhu daného souboru cookie a o případné době uložení.

Účel CookieDruhy CookieNázev aplikaceNázev CookieDoba uložen
Funkční cookie Dlouhodobé Borlabs Cookieborlabs-cookie1 rok
Funkční cookieDlouhodobéReference to Cookiecb-enabled1 rok
Funkční cookieDočasnéGoogle Analytics (výkon)_gat_gtag_UA_105876084_1
1 minuta
AnalýzaDočasnéGoogle Analytics (výkon: pokud je používán prostřednictvím Google day manager function)dc_gtm1 minuta
AnalýzaDočasnéGoogle Analytics (rozdíl mezi uživateli)_gid1 den
AnalýzaDlouhodobéGoogle Analytics (rozlišení mezi uživateli)_ga1 roky

Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby neuložil soubory cookie na Vašem pevném disku tím, že v nastavení prohlížeče vyberete možnost "Nepříjmat žádné cookies". Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našeho webu nemusí být k dispozici nebo již nebudou pohodlně použitelné, pokud jste zakázali užívání cookies.

Možnosti nastavení nezahrnují cookies nastavené jinými poskytovali během Vašich návštěv webových stránek třetích stran.

5.   Webová analýza

Google Analytics je běžný nástroj pro webovou analýzu k vyhodnocování používání webových stránek a je poskytován společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Informace o vašem používání webových stránek generované soubory cookie se obvykle odesílají a ukládají na serveru Google v USA. Používáme Google Analytics s dodatečnou funkcionalitou nabízenou společností Google pro účely anonymizování IP adres. Díky tomu je IP adresa běžně zpracovávána společností Google v Evropě a jen výjimečně anonymizována až v USA a v každém případě je uchovávána výlučně v anonymizované (zkrácené) formě.

Dle poskytovatele není IP adresa zadaná vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics kombinována s jinými údaji.

Shromažďování a analýze Vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici zde. Kromě toho můžete ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením prohlížeče (viz část 4. „Cookies“).

.

6.   Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na zpracování jakýchkoli osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (např. Vaše IP adresa nebo URL našich webových stránek, kde se nachází odkaz). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpracování takových osobních údajů třetími stranami. V takových případech bude platit prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.

7.   Bezpečnost

Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu, jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou úroveň ochranu proti daným rizikům a přiměřenou ochranu osobních údajů, které jsou námi zpracovávána, zejména proti rizikům vyplývajícím z neúmyslného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu .Naše bezpečnostní opatření se neustále vyvíjejí v souladu s technologickým pokrokem.

8.   Důvěrnost e-mailů

Pokud zašlete e-mail na adresu společnosti Desitin prostřednictvím těchto webových stránek, budou tyto údaje předávány v šifrované podobě.

9.   Vaše práva jakožto subjektu údajů

Výkon Vašich práv: Aby bylo možné uplatnit Vaše práva subjektu údajů dotčeného zpracováním Vašich osobních údajů, užijte kontakty uvedené v části 1. „Správce osobních údajů“. Ujistěte se, že při uplatnění práv nám umožníte Vaši jasnou identifikaci.

Právo na informace a přístup k nim (čl. 13, 14, 15 GDPR): Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme jakékoli osobní údaje, které se Vás týkají, a máte právo na přístup k Vašim údajům, které jsou námi zpracovávány

Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 GDPR): Pokud jsou Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Pokud jsme předali Vaše údaje třetím stranám, informujeme je o opravě v rozsahu stanoveném právním předpisem.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou pro to splněny předpoklady stanovené právním předpisem. Tato situace platí zejména v případech, pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
 • právním důvodem pro zpracování byl výhradně Váš souhlas a tento souhlas byl odvolán;
 • vznesli jste námitku proti přímému marketingu;
 • vznesli jste námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů jako právního důvodu z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování;
 • Vaše osobní údaje byly předmětem nezákonného zpracování; nebo
 • Vaše osobní údaje musí být smazány, aby byla splněna zákonná povinnost.

Když předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám, informujeme je v rozsahu stanoveném právními předpisy o potřebě výmazu údajů. Upozorňujeme, že Vaše právo na výmaz podléhá omezením. Například nejsme oprávněni smazat údaje, které musíme v souladu s právními předpisy uchovávat po  dobu stanovenou právními předpisy. Obdobně údaje, které potřebujeme k prokázání nebo výkonu právních nároků nebo obraně proti nim jsou vyloučeny z Vašeho práva na výmaz.

Omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou pro to splněny požadavky stanovené právním předpisem. Tato situace platí zejména v následujících případech:

 • zpochybníte přesnost Vašich osobních údajů, a to až do doby, kdy budeme schopni opravit nebo ověřit tvrzenou nepřesnost;
 • zpracování bylo provedeno protiprávně a Vy žádáte o omezení zpracování namísto vymazání údajů (viz výše);
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke zpracování, ale Vy tyto údaje potřebujete k tomu, abyste prokázali, uplatnili nebo obhájili své právní nároky;
 • vznesli jste námitku proti zpracování z osobních důvodů, a to až do té doby, dokud není.zjištěno, zda Vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Pokud existuje právo na omezení zpracování, příslušné údaje označíme, abychom zajistili, že tyto údaje budou dále omezeně zpracovávány pouze v úzkém povoleném rozsahu (tj. zejména v případech obhajoby právních nároků, nebo v případě Vašeho souhlasu).

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR): Máte právo si vyžádat předání Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty, ve struktorované, běžně používané a strojově čitelné formě, nebo požádat (pokud je to technicky možné), aby tyto údaje byly předány třetí straně.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace, pokud je takové zpracování založeno na oprávněném zájmu jako právním důvodu. Dále můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro marketingové účely.

Odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR): Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete takovýto souhlas bez uvedení důvodu kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování Vašich dat zůstává nedotčena až do takového odvolání.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Za tímto účelem se můžete obzvláště obrátit na dozorový orgán, který je příslušný pro Vaše bydliště, stát, (tj. v České republice na Úřad pro ochranu osobních údajů, viz www.uoou.cz) nebo na dozorový orgán, který je příslušný pro skupinu podniků Desitin. Tímto orgánem je:

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
("Úřad pro ochranu osobních a svobodu informací v Hamburku"

10.    Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Desitin si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu spožadavky právních předpisů. Žádáme Vás, abyste se průběžně informovali o aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

11.   Kontaktní údaje

Chcete-li nás kontaktovat, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených v části 1.

Poslední aktualizace: srpen 2021